Windykacja - dochodzenie należności 


W ramach windykacji długów Kancelaria oferuje m.in.
  • sporządzanie wezwań do zapłaty,
  • poszukiwanie informacji o dłużniku oraz jego majątku na podstawie danych zawartych np. w CEIDG, KRS, księgach wieczystych,
  • sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej i  reprezentowanie Klientów w postępowaniu pojednawczym,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym w sprawach o zapłatę we wszystkich instancjach (sporządzanie pozwów i dalszych pism procesowych), w tym w szczególności w sprawach ze skargi pauliańskiej, w sprawach przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. oraz wspólnikom spółek osobowych po bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu zabezpieczającym,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
  • sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku dłużnika, reprezentowanie Klientów w postępowaniu upadłościowym, w tym sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika, sporządzanie zgłoszeń wierzytelności,

Kancelaria oferuje pomoc prawną w postępowaniach egzekucyjnych na rzecz wierzycieli, dłużników oraz osób trzecich, których prawa zostały naruszone w toku postępowania egzekucyjnego.


Zakres usług świadczonych na rzecz wierzycieli obejmuje reprezentację w toku postępowania egzekucyjnego, w tym m.in.sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji, bieżące nadzorowanie przebiegu egzekucji, sporządzanie skarg na czynności komornikówsądowych.

Ponadto w zakres usług wchodzą także sprawy o wyjawienie majątku dłużnika, sprawy ze skargi paulińskiej w przypadku ustalenia w toku egzekucji, że dłużnik dokonał czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzyciela.


Zakres usług świadczonych na rzecz dłużników to m.in. powództwa przeciwegzekucyjne, zażalenia na postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, skargi na czynności komorników sądowych.


Windykacja za granicą

Wychodząc naprzeciw rozwijającemu się obrotowi gospodarczemu oraz coraz częstszemu nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi kontrahentami, Kancelaria pomaga w dochodzeniu należności za granicą.

Radca Prawny Marta Tyrka w dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się dochodzeniem należności w takich krajach jak Niemcy, Słowacja, Finlandia, Rumunia, Norwegia, Szwecja, Dania. Ponadto jej doświadczenie obejmuje występowanie przed sądem w Szwecji oraz Norwegii.

Do zakresu prowadzonych spraw należą przede wszystkim postępowania o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, jak również m.in. sporządzanie wniosków do zagranicznych sądów polubownych, inicjowanie postępowań sądowych za granicą.