Wstępna kalkulacja wynagrodzenia jest zawsze bezpłatna.


Wysokość wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem i zależy od rodzaju powierzonej sprawy oraz koniecznego nakładu pracy radcy prawnego.

W ramach rozliczeń z Klientami stosowane są następujące formy:

Jednorazowe wynagrodzenie za poprowadzenie konkretnej sprawy, podjęcie konkretnej czynności (np. sporządzenie pisma) lub udzielenie porady prawnej. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem.

Wynagrodzenie z premią za sukces (success fee) – poza stałym wynagrodzeniem za poprowadzenie konkretnej sprawy ustalane jest dodatkowe rozliczenie za korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta. Ten rodzaj wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim w sprawach o zapłatę.

Wynagrodzenie ryczałtowe określone stałą miesięczną stawką. Ta forma współpracy stosowana jest przede wszystkim w przypadku świadczenia stałej obsługi prawnej Klientów prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość wynagrodzenia za stałą obsługę prawną określana jest po zapoznaniu się z zapotrzebowaniem Klienta. 

Wynagrodzenie godzinowe stanowi ustaloną indywidualnie z Klientem stawkę za każdą rozpoczętą godzinę pracy radcy prawnego. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie zestawienia godzinowego.

Przy zawieraniu umowy z indywidualnym Klientem możliwe jest ustalenie wynagrodzenia stanowiącego kombinację wyżej wskazanych form współpracy.